Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

 

Altijd de voordeligste in banden en velgen!

Algemene voorwaarden Bandenhandel Limburg B.V.
 

Artikel 1. Algemeen
1.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en materialen en/of van opdrachten en diensten van Bandenhandel Limburg B.V. 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Bandenhandel Limburg B.V. en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van de Bandenhandel Limburg B.V. 1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Bandenhandel Limburg B.V. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en is bevestigd.
 
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bandenhandel Limburg B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht. 2.2. In prijscouranten of op de internetsite, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Bandenhandel Limburg B.V. niet.
 
Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Bandenhandel Limburg B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en /of opdrachtbevestiging van Bandenhandel Limburg B.V. en deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Bandenhandel Limburg B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor de verantwoording koper. 4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en /of andere factoren die de prijs van de materialen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bandenhandel Limburg B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
 
Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling door particulieren dient te geschieden binnen 7 dagen en bij bedrijven binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is bandenhandel Limburg B.V. als dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag . 5.4. Alle door Bandenhandel Limburg B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten in het kader van geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van de wederpartij. 5.5 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten-rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
 
Artikel 6. Annulering
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Bandenhandel Limburg B.V. ter zake van de order gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bandenhandel Limburg B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade.
 
Artikel 7. Levertijd, Levering, Risico en afkoelingsperiode
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Bandenhandel Limburg B.V. dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere uitvoering tijdelijk verhinderde omstandigheid, ongeacht of dit Bandenhandel Limburg B.V. kan worden toegerekend; Wederpartij  in een of meer verplichtingen jegens Bandenhandel Limburg B.V. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; wederpartij Bandenhandel Limburg B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen. 7.3. Wederpartij dient de bij Bandenhandel Limburg B.V. gekochte materialen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze materialen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de materialen door Bandenhandel Limburg B.V. opgeslagen, zulks voor rekeningen risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Bandenhandel Limburg B.V. zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Bandenhandel Limburg B.V. op schadevergoeding. 7.4. Mocht de wederpartij via internetaankoop hebben aangeschaft dan heeft men recht (enkel wanneer men een consument is) op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Binnen deze periode mogen de materialen worden teruggestuurd. Bandenhandel Limburg B.V. verplicht zich het betaalde bedrag binnen 30 dagen terug te storten op het rekeningnummer van wederpartij.
 
Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1 Bandenhandel Limburg B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. 8.2. Bandenhandel Limburg B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Bandenhandel Limburg B.V.. 8.3. wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan bandenhandel Limburg B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bandenhandel Limburg B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bandenhandel Limburg B.V. zijn verstrekt, heeft Bandenhandel Limburg B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 
Artikel 9. Garantie/Reclamatie
9.1. Bandenhandel Limburg B.V. garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal-en fabricage gebreken zijn. 9.2. Op alle (nieuwe) materialen heeft de wederpartij garantie volgens de voorwaarden van de fabrikant (fabrieksgarantie). 9.3. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Bandenhandel Limburg B.V. in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, met uitzondering van; de materialen die worden verkocht in een aanbieding/opruiming ; tweedehands/demo velgen en/of banden; 9.4. Indien een reparatie niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Bandenhandel Limburg B.V. de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde materialen-binnen een periode van 30 dagen na reparatie-kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden. Zulks ter keuze van Bandenhandel Limburg B.V. . 9.5. De garantie verplichting van Bandenhandel Limburg B.V. vervalt indien de geleverde zaken door wederpartij onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen. 9.6. Reclame is niet mogelijk indien:-de geleverde materialen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;-de geleverde materialen voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Bandenhandel Limburg B.V. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij;-de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bandenhandel Limburg B.V. ; wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Bandenhandel Limburg B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. -Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren. -Indien zonder schriftelijke toestemming van Bandenhandel Limburg B.V. door derden reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht. 9.7. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert (bij internet aankopen 24 uur), en zijn reclamatie door Bandenhandel Limburg B.V. gegrond wordt bevonden, zal Bandenhandel Limburg B.V. te hare keuze de gebrekkige zaken(of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. 9.8. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. 9.9. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
 
Artikel 10. Keuring
De zaken worden voor de aflevering door Bandenhandel Limburg B.V. gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Bandenhandel Limburg B.V. vastgesteld.
 
Artikel 11. Niet-nakoming/ontbinding/opschorting
11.1 Bandenhandel Limburg B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;-wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;-het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; een onderhands akkoord wordt aangeboden; op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 11.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Bandenhandel Limburg B.V. passende zekerheid heeft gesteld.
 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Bandenhandel Limburg B.V. aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. 12.2 Bandenhandel Limburg B.V.is in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Bandenhandel Limburg B.V. voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. 12.3 Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Bandenhandel Limburg B.V. te leveren. Hij is eveneens verplicht Bandenhandel Limburg B.V. op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Bandenhandel Limburg B.V. om dit pandrecht tot stand te brengen.
 
Artikel 13. Retentierecht
Bandenhandel Limburg B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Bandenhandel Limburg B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Bandenhandel Limburg B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamatie zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bandenhandel Limburg B.V. of leidinggevende ondergeschikten. 14.2 Bandenhandel Limburg B.V. evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 14.3 Bandenhandel Limburg B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. 14.4. Bandenhandel Limburg B.V. heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren. Wederpartij dient Bandenhandel Limburg B.V. hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
 
Artikel 15. Verhuur winterbanden/sneeuwkettingen
15.1 Winterbanden worden voor een periode van 8 dagen verhuurd. Bij overschrijding wordt een meerprijs van €10,00 exclusief BTW per dag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Schade ontstaan tijdens huurperiode is altijd voor rekening van de huurder. 15.2 Sneeuwkettingen worden voor een periode van 8 dagen verhuurd. Bij overschrijding wordt een meerprijs van € 5,00 exclusief BTW per dag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Schade ontstaan tijdens de huurperiode is altijd voor rekening van de huurder.
 
Artikel 16. Overmacht
16.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bandenhandel Limburg B.V., al dan niet te tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Bandenhandel Limburg B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan brandstoffen, fabrieks-of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Bandenhandel Limburg B.V. ten behoeve van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late leveringen door leveranciers), etc. 16.2. Overmacht geeft Bandenhandel Limburg B.V. het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.
 
Artikel 17. Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 
Artikel 18. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
18.1. De vestigingsplaats van Bandenhandel Limburg B.V. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Bandenhandel Limburg B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten. 18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bandenhandel Limburg B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 18.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bandenhandel Limburg B.V. gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden door de daartoe bevoegde rechter.